ผลการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการตรวจราชการ 59 
ดูทั้งหมด 

 

กำหนดการและผลการตรวจราชการล่าสุด

กำหนดการตรวจราชการ 60
กำหนดการตรวจราชการ รอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) (12 ก.ย. 60)
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 21 ก.ย. 60)
กำหนดการตรวจราชการภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของ ผต.ทส. นายนพพล ศรีสุข (14 - 15 กันยายน 2560)
กำหนดการตรวจราชการภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ของ ผต.ทส. นายนพพล ศรีสุข (18 - 19 กันยายน 2560)
กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) (29 ส.ค. 60)
splashอ่านทั้งหมด 
ผลการตรวจราชการ 60
สรุปผลการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) (18 ส.ค. - 18 ก.ย. 60)
สรุปผลการตรวจราชการตามแผน ทส. ประจำปี พ.ศ. 2560 ส่วนกลาง ณ รร.เซนจูรี่ (21 ก.ย. 60)
สรุปผลการตรวจราชการตามแผน ทส รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) (12 ก.ย. 60)
สรุปผลการตรวจราชการ ทส รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย)(28-29 ก.ย. 60)
สรุปตรวจราชการภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ และ องค์การสวนสัตว์ ของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) (18-19 ก.ย. 60)
splashอ่านทั้งหมด 
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 60
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2560 ด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
การติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ ผต.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)
splashอ่านทั้งหมด 
เอกสารและข้อมูลจาก สตป.
แบบฟอร์ม การประชุม morning talk สำนักตรวจและประเมินผล (7 พ.ย. 60)
แบบสอบถาม เรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ 60
แบบรายงานผลสำเร็จตามข้อสั่งการ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
splashอ่านทั้งหมด 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการตรวจราชการ rss
รูปประกอบข่าว การประชุมผลการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 ก.ย. 60)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ของ ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) (18-19 ก.ย. 60)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามภารกิจองค์การสวนสัตว์ ของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จ.เชียงใหม่ (19 ก.ย. 60)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความยั่งยืนฯ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของ ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) (14-15 ก.ย. 60)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ำของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จ.ลำปาง (18 ก.ย. 60) บ่าย
splashอ่านทั้งหมด 
ข่าวที่ปรึกษาฯ ผู้ตรวจภาคประชาชน
รูปประกอบข่าว การเข้าร่วมตรวจราชการของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จ.ภูเก็ต (15 มี.ค. 60)
รูปประกอบข่าว การเข้าร่วมตรวจราชการของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี (20 มี.ค. 60)
รูปประกอบข่าว การเข้าร่วมตรวจราชการของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จ.หนองคาย (7 มี.ค. 60)
รูปประกอบข่าว การเข้าร่วมตรวจราชการของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จ.เชียงราย (27 มี.ค. 60)
รูปประกอบข่าว การเข้าร่วมตรวจราชการของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (26 ม.ค. 60)
splashอ่านทั้งหมด 
ข่าวการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
รูปประกอบข่าว การประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเขตที่ดินและการขุดเจาะบ่อบาดาล บ. ภูพบฟ้า ครั้งที่ 1-2560 (9 มี.ค. 60)
รูปประกอบข่าว การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition (22 ก.ย. 59)
รูปประกอบข่าว การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition (18 ส.ค. 59)
รูปประกอบข่าว การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition (3 ส.ค. 59)
splashอ่านทั้งหมด 
ข่าวกิจกรรมค่านิยม
รูปประกอบข่าว นิทรรศการการจัดการความรู้ ของ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 ก.ย. 60)
รูปประกอบข่าว โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สานสัมพันธ์การปฏิบัติงานการตรวจราชการ” ของสำนักตรวจและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รูปประกอบข่าว การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมมืออาชีพ (24-25 ก.ค. 60)
รูปประกอบข่าว โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการตรวจราชการเรื่อง “เราสร้างองค์กร องค์กรสร้างเรา” (1 มิ.ย. 60)
splashอ่านทั้งหมด 

  กำหนดการและผลการตรวจราชการ

  ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 2560 (ฉบับสมบูรณ์)
รายงานผลการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับสมบูรณ์)
แผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับสมบูรณ์)
แผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ่านทั้งหมด 
ข้อมูลสนับสนุนงานตรวจราชการ
คำสั่ง ทส. ที่ 50/2560 เรื่องแต่งตั้ง หน.ผต.ทส. และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ปกท.ทส. (15/02/2560)
คำสั่ง ทส. ที่ 47/2560 มอบหมาย ผต.ทส. ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส. (08/02/2560)
รูปแบบวิธีการตรวจติดตามโครงการ ปี พ.ศ. 2560 (07/02/2560)
คำสั่งแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560 (24/01/2560)
roadmap ข้อมูลขยะมูลฝอย (31/08/2559)
อ่านทั้งหมด 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่ สตป. 2560
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน สำนักตรวจและประเมินผล ปี 2560
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่ สตป. (ปรับปรุง มิ.ย. 59)
อ่านทั้งหมด 
เอกสารและข้อมูลจาก สตป.
แบบฟอร์ม การประชุม morning talk สำนักตรวจและประเมินผล (7 พ.ย. 60)
แบบสอบถาม เรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ 60
แบบรายงานผลสำเร็จตามข้อสั่งการ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ ช่องทางการให้บริการและการใช้ประโยชน์ของสำนักตรวจและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานในภารกิจหลักงานการตรวจราชการกระทรวง ของสำนักตรวจและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านทั้งหมด 
หนังสือเวียน จาก สตป.
คำสั่ง สตป. ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
อ่านทั้งหมด 
แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป
ร่างมาตรฐาน การเขียนหนังสือราชการ
ตรากระทรวงฯ
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
สัญญาการยืมเงิน
ใบยกเลิกวันลา
อ่านทั้งหมด 

คลังความรู้

ความรู้ด้านงานตรวจราชการ
แบบประเมินความเสี่ยง และแบบบันทึกการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
พระราชบัญญัติบริการราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548
คู่มือเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน2553
กฎหมายและระเบียบในการตรวจราชการแบบบูรณาการ
splashอ่านทั้งหมด 
ความรู้ด้านงานอำนวยการ
ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ
ประมวลคำถามที่พบบ่อย การลางานของข้าราชการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ
สิทธิการลาของบุคลากรภาครัฐ
คู่มือการใช้งานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
splashอ่านทั้งหมด 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมกฎหมายต่างๆ ของ ทส.
มติที่สำคัญ และขั้นตอนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
splashอ่านทั้งหมด 
ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
KM & LO เรียนรู้ได้ไม่ยากจริงหรือ โดย น.ส. ปุญชรัศมิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
บทความเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดย น.ส. สุธีรา พักตร์วิไล
บทความเรื่อง การหมุนเวียนงาน โดย น.ส. ธนิกา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
บทความเรื่อง 5 ส 10 ประการ โดย น.ส. พิชอัมพร โพธิ์เตี้ย
บทความเรื่อง การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ โดย น.ส. ธนิกา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
splashอ่านทั้งหมด 

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ประชาสัมพันธ์ ขอความเห็น พูดคุยต่างๆ 4 2

เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและการให้บริการ ขอเชิญท่านร่วมให้ข้อแสนอแนะ และข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของ สตป. เพื่อตอบสนองการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 1 0
ค้นหาขั้นสูง
« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
แผนที่ 18 เขตตรวจ
วิดีโอจากการฝึกอบรม
บรรยายโดย นายศาตรา มังกรอัศวกุล
ผอ.ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล
ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 1 
การ์ตูนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง ชาย - หญิง
การเสริมสร้างความความเสมอภาคหญิง-ชาย
impossible dream 
บริการประชาชน
บริการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผ้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ เมษายน 57)
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 2,766 คน
Total 30,811 คน
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก